به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو خوش آمدید
 
 
     
   

 

پروژه هاي اينترنشيپ، پروژه هاي كوتاه مدت مي باشند كه براي كمك به رفع نيازهاي واحدهاي شركت ايران خودرو و با بهره مندي از پتانسيل و توانمندي موجود در دانشگاه انجام مي گيرد.فايل هاي مرتبط با پروژه هاي اينترنشيپ سال 1395 در پيوست هاي زیر درج گرديده است. (شايان ذكر است فرم هاي مورد نياز، پس از تكميل بايد به آدرس پست الكترونيك training@ikco.ir ارسال گردند.)